Ètxelon

$persona) { $deutes[$id]["pagat"] = 0; $deutes[$id]["toca_pagar"] = 0; $deutes[$id]["pagaments"] = 0; } $total_a_pagar = 0; // Obtenim totes les compres i pagaments $compres = obtenir_compres($connexio); $pagaments = obtenir_pagaments($connexio); // Per cada compra... foreach($compres as $data => $compra) { $compradors = obtenir_compradors($data, $connexio); // Calcul dels compradors globals foreach($compradors as $persona => $dades) { $deutes[$persona]["pagat"] += $dades["pagat"]; $deutes[$persona]["toca_pagar"] += $dades["toca_pagar"]; $total_a_pagar += $dades["toca_pagar"]; } $excepcions = obtenir_excepcions($data, $connexio); $max_compradors_ex = 0; if ($excepcions != 0) foreach($excepcions as $key => $value) { $compradors_excepcions[$key] = obtenir_compradors_excepcions($key, $connexio); foreach($compradors_excepcions[$key] as $persona => $dades) { $deutes[$persona]["toca_pagar"] += $dades["toca_pagar"]; $total_a_pagar += $dades["toca_pagar"]; } } } if ($pagaments != 0) foreach($pagaments as $data => $pagament) { $pagadors = obtenir_pagadors($data,$connexio); // Els cobraments seran 'pagaments' negatius. foreach($pagadors as $persona => $dades) $deutes[$persona]["pagaments"] += $dades["pagat"] - $dades["cobrat"]; } ?>

Deutes finals

\n\t\n\t\n\t
Deutes finals
Persona Pagat Toca pagar Percentatge a pagar Balanç Pagaments Balanç amb pagaments $value) { if ($deutes[$key]["pagat"] != 0 || $deutes[$key]["toca_pagar"] != 0 || $deutes[$key]["pagaments"] != 0) { // Serveix per calcular el preu que toca pagar a cada un realment echo "
"; echo ""; echo strtohtml($gent[$key]["nom"]) . "\n"; printf("\t%s\n", pricetohtml($deutes[$key]["pagat"])); printf("\t%s\n", pricetohtml($deutes[$key]["toca_pagar"])); printf("\t%s\n", pricetohtml($deutes[$key]["toca_pagar"] / $total_a_pagar * 100)); printf("\t%s\n", pricetohtml($deutes[$key]["pagat"] - $deutes[$key]["toca_pagar"])); printf("\t%s\n", pricetohtml($deutes[$key]["pagaments"])); printf("\t%s\n", pricetohtml($deutes[$key]["pagat"] - $deutes[$key]["toca_pagar"] + $deutes[$key]["pagaments"])); //echo "\t" . $deutes[$key]["pagat"] . "\n"; //echo "\t" . $deutes[$key]["toca_pagar"] . "\n"; //echo "\t" . ($deutes[$key]["toca_pagar"] / $total_a_pagar * 100) . "\n"; //echo "\t" . ($deutes[$key]["pagat"] - $deutes[$key]["toca_pagar"]) . "\n"; //echo "\t" . $deutes[$key]["pagaments"] . "\n"; //echo "\t" . ($deutes[$key]["pagat"] - $deutes[$key]["toca_pagar"] + $deutes[$key]["pagaments"]) . "\n"; $suma_pagat += $deutes[$key]["pagat"]; $suma_toca_pagar += $deutes[$key]["toca_pagar"]; $suma_percentatge += ($deutes[$key]["toca_pagar"] / $total_a_pagar * 100); $suma_balans += $deutes[$key]["pagat"] - $deutes[$key]["toca_pagar"]; $suma_pagaments += $deutes[$key]["pagaments"]; $suma_balans_pagaments += $deutes[$key]["pagat"] - $deutes[$key]["toca_pagar"] + $deutes[$key]["pagaments"]; } } printf("
Total\n"); printf("\t%s\n", pricetohtml($suma_pagat)); // La suma ha de ser lo mateix que total_a_pagar printf("\t%s\n", pricetohtml($suma_toca_pagar)); printf("\t%s\n", pricetohtml($suma_percentatge)); printf("\t%s\n", pricetohtml($suma_balans)); printf("\t%s\n", pricetohtml($suma_pagaments)); printf("\t%s\n", pricetohtml($suma_balans_pagaments)); /* echo "
Total\n" . "\t" . $suma_pagat . "\n" . // La suma ha de ser lo mateix que total_a_pagar "\t" . $suma_toca_pagar ."\n" . "\t" . $suma_percentatge . "\n" . "\t" . $suma_balans . "\n" . "\t" . $suma_pagaments . "\n" . "\t" . $suma_balans_pagaments . "\n"; */ ?>

LlegendaTornar al menú d'inici