╚txelon

Total de compres

" . strtohtml($i["nom"]). "\n"; ?> \n\t
Data Botiga Motiu Preu >Pagat Excepcions Eliminiar
%s\n", $data, $date_shown); printf("\t%s\n", strtohtml($fila[1])); printf("\t%s\n", strtohtml($fila[2])); printf("\t%s\n", pricetohtml($fila[3])); // Obtenim lo que toca pagar a cadasc˙ $query = "SELECT compradors.persona,compradors.pagat,compradors.toca_pagar FROM compradors,gent WHERE compradors.data = FROM_UNIXTIME($data) AND compradors.persona = gent.id AND gent.habitant = 1 ORDER BY gent.nom;"; $resultat2 = mysql_query($query, $connexio); unset($compradors); while ($fila2 = mysql_fetch_row($resultat2)) { $compradors[$fila2[0]] = array( "pagat" => $fila2[1], "toca_pagar" => $fila2[2]); } foreach($habitants as $i) { if (isset($compradors[$i["id"]])) printf("\t%s\n", pricetohtml($compradors[$i["id"]]["pagat"])); else printf("\t%s\n", pricetohtml(0)); } $excepcions = obtenir_excepcions($data,$connexio); if ($excepcions != 0) printf("\t%d\n", count($excepcions)); else printf("\t0\n"); printf("\tEliminar\n", $data); $num_compres++; } ?>

Hi ha un total de compres.Tornar al men˙ d'inici