╚txelon

Total de pagaments

" . strtohtml($i["nom"]) . "\n"; foreach($habitants as $i) echo "\t
Data >Pagat >Cobrat Comentari Eliminar
" . strtohtml($i["nom"]) . "\n"; ?> \n\t%s\n", $data, $date_shown); /* // Obtenim lo que toca pagar a cadasc˙ $query = "SELECT pagadors.persona,pagadors.pagat,pagadors.cobrat FROM pagadors,gent WHERE pagadors.data = FROM_UNIXTIME($data) AND pagadors.persona = gent.id AND gent.habitant = 1 ORDER BY gent.nom;"; $resultat2 = mysql_query($query, $connexio); while ($fila2 = mysql_fetch_row($resultat2)) { $pagadors[$fila2[0]] = array( "pagat" => $fila2[1]); } */ $pagadors = obtenir_pagadors($data, $connexio); foreach($habitants as $i) { if (isset($pagadors[$i["id"]])) printf("\t%s\n", pricetohtml($pagadors[$i["id"]]["pagat"])); else printf("\t%s\n", pricetohtml(0)); } foreach($habitants as $i) { if (isset($pagadors[$i["id"]])) printf("\t%s\n", pricetohtml($pagadors[$i["id"]]["cobrat"])); else printf("\t%s\n", pricetohtml(0)); } // Comentari printf("\t%s\n", strtohtml($fila[1])); // Eliminar printf("\tEliminar\n", $data); $num_pagaments++; } ?>

Hi ha un total de pagaments.Tornar al men˙ d'inici