Ètxelon

Afegir nova compra

> > >

Dades de la compra:

Data: >"> "> ">
Hora: >"> ">
Botiga: >">
Motiu: >">
Comentari: >">
Preu: >">
" . strtohtml($i["nom"]). "\n"; for($i=0; $i<$num_altres;$i++) { echo "\t"; if(isset($_POST["altres"][$i])) select_altres("altres[$i]", $_POST["altres"][$i]); else select_altres("altres[$i]"); echo "\n"; } ?>
Pagat: \n"; } ?> \n"; } ?>
Parts iguals: \n"; } ?> \n"; } ?>
Percentatges: \n"; } ?> \n"; } ?>
Cal pagar: \n"; } ?> \n"; } ?>

Excepcions

Empleneu les necessàries. S'agafaran si hi ha algo a Article):

Excepció Article Preu >Compradors
" . strtohtml($j["nom"]) . "\n"; ?> "; if(isset($_POST["ealtres"][$i][$j])) select_altres("ealtres[$i][$j]", $_POST["ealtres"][$i][$j]); else select_altres("ealtres[$i][$j]"); echo "\n"; } ?>
> > \n"; } for ($j=0;$j<$num_altres_excepcions;$j++) { echo "\t\n"; } } ?>

Alterar el formulari

Seleccionar el número d'excepcions: >

Seleccionar el número d'altra gent (general) a la compra: >

Seleccionar el número d'altra gent (a les excepcions) a la compra: >


Utilització

"; // Comprovem el resultat de l'inserció a "compres" if (!$resultat) { ?>

ERROR: Error al actualitzar les dades a compres!

"; } else { $preu_per_compradors = $_POST["preu"]; // Afegim les excepcions for ($i = 1; $i <= $_POST["num_excepcions"]; $i++) { if($_POST["earticle"][$i] != "") { settype($_POST["epreu"][$i], "double"); // Preu=0 ERROR TO HANDLE *** $preu_per_compradors -= $_POST["epreu"][$i]; // ** El preu de l'article ha de ser inferior al preu de la compra! // Inserto la fila a 'excepcions' $query = "INSERT INTO excepcions (data,article,preu) VALUES(FROM_UNIXTIME($data),'" . strtosql($_POST["earticle"][$i]) . "',". $_POST["epreu"][$i] . ");"; $resultat = 1; // Per si no es fa la query, assumim que no hi ha errors if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
"; // Obtenim l'ID de la excepció $query = "SELECT id FROM excepcions WHERE data = FROM_UNIXTIME($data) AND article = '" . strtosql($_POST["earticle"][$i]) . "' AND preu = ". $_POST["epreu"][$i] . ";"; $resultat = 1; // Per si no es fa la query, assumim que no hi ha errors if ($touchdb) { $resultat = mysql_query($query, $connexio); $ex_id = mysql_result($resultat, 0, "id"); } else { echo $query . "
"; $ex_id = 255; } // Comptem quants participen $participants = 0; foreach($habitants as $j) if (isset($_POST["eparticipat"][$i][$j["id"]])) $participants++; for ($j=0;$j<$_POST["num_altres_excepcions"];$j++) if (isset($_POST["eparticipat_altres"][$i][$j])) $participants++; $preu_per_cap = $_POST["epreu"][$i] / $participants; // Els habitants que compren l'article foreach($habitants as $j) { if (isset($_POST["eparticipat"][$i][$j["id"]])) { $query = "INSERT INTO compradors_excepcions (ex_id,persona,toca_pagar) VALUES($ex_id," . $j["id"] . ",". $preu_per_cap.");"; if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
"; } } for ($j=0;$j<$_POST["num_altres_excepcions"];$j++) { if (isset($_POST["eparticipat_altres"][$i][$j])) { $persona = $_POST["ealtres"][$i][$j]; $query = "INSERT INTO compradors_excepcions (ex_id,persona,toca_pagar) VALUES($ex_id," . $persona . ",". $preu_per_cap.");"; if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
"; } } } } // Fi del for // Afegim el que han pagat i el que els toca pagar a cada habitant // Participen els habitants + $num_altres // Comptem quans participen si hi ha checkboxes if ($_POST["percentatges"] == "checkboxes") { $participants = 0; foreach($habitants as $j) if (isset($_POST["checkbox"][$j["id"]])) $participants++; for ($j=0;$j<$_POST["num_altres"];$j++) if (isset($_POST["checkbox_altres"][$j])) $participants++; } // Els habitants que compren foreach($habitants as $i) { $total_a_pagar = 0; settype($_POST["pagat"][$i["id"]], "double"); if ($_POST["percentatges"] == "checkboxes") { if(isset($_POST["checkbox"][$i["id"]])) $total_a_pagar = $preu_per_compradors / $participants; } elseif ($_POST["percentatges"] == "si") { settype($_POST["percent"][$i["id"]], "double"); $total_a_pagar = $preu_per_compradors * $_POST["percent"][$i["id"]] / 100; } else { settype($_POST["tocapagar"][$i["id"]], "double"); $total_a_pagar = $_POST["tocapagar"][$i["id"]]; } if ($_POST["pagat"][$i["id"]] != 0 || $total_a_pagar != 0) { $query = "INSERT INTO compradors (data,persona,pagat,toca_pagar) VALUES(FROM_UNIXTIME($data)," . $i["id"] . ",". $_POST["pagat"][$i["id"]] . ", $total_a_pagar);"; if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
\n"; } } // Els altres que compren for($i=0; $i < $_POST["num_altres"]; $i++) { $total_a_pagar = 0; settype($_POST["pagat_altres"][$i], "double"); if ($_POST["percentatges"] == "checkboxes") { if(isset($_POST["checkbox_altres"][$i])) $total_a_pagar = $preu_per_compradors / $participants; } elseif ($_POST["percentatges"] == "si") { settype($_POST["percent_altres"][$i], "double"); $total_a_pagar = $preu_per_compradors * $_POST["percent_altres"][$i] / 100; } else { settype($_POST["tocapagar_altres"][$i], "double"); $total_a_pagar = $_POST["tocapagar_altres"][$i]; } if ($_POST["pagat_altres"][$i] != 0 || $total_a_pagar != 0) { $persona = $_POST["altres"][$i]; $query = "INSERT INTO compradors (data,persona,pagat,toca_pagar) VALUES(FROM_UNIXTIME($data)," . $persona . ",". $_POST["pagat_altres"][$i] . ", $total_a_pagar);"; if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
"; } } // *** No s'hauria de deixar continuar si peta la compra!!!! (de fet és el que fa. O NO?) } // Fi de si la inserció de compres va bé. // Què cutre que és això. ** echo "Si no hi ha cap missatge d'error, tot ha anat bé! La compra ha estat afegida.
"; } else { ?>

ERROR: No s'ha pogut connectar a la base de dades! Segurament degut a una contrassenya incorrecta.

"; } } ?>

Tornar al menú d'inici