Afegit el diccionari per dictd.
authorviric@llimona
Thu, 18 May 2006 23:16:52 +0200
changeset 1 26454555f8da
parent 0 567300df3d12
child 2 01539d432876
Afegit el diccionari per dictd.
LLEGEIX-ME
tokipona-cat.font
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/LLEGEIX-ME	Thu May 18 23:16:52 2006 +0200
@@ -0,0 +1,2 @@
+Copieu aquest fitxers al directori del dictd (/usr/lib/dict generalment), i
+reinicieu el dimoni 'dictd'.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/tokipona-cat.font	Thu May 18 23:16:52 2006 +0200
@@ -0,0 +1,332 @@
+Diccionari de tokipona-català
+[nom] Nom
+[adj] Adjectiu
+[adv] Adverbi
+[vtr] Verb transitiu
+[vntr] Verb intransitiu
+[conj] Conjució
+[spec] Paraula especial
+[divis] Divisor 
+[cont] Modificador de contexte (\textbf{la})
+[kama] Combinació amb \textbf{kama}
+[prep] Preposició
+[cri] Crit
+
+:a: -- [cri] oh, ah, uf, bé, oi, au (expressió d'emoció)
+
+:akesi: -- [nom] bèstia repugnant, anfibi, llangardaix
+
+:ala: -- [adv] no | [adj] cap | [nom] res, negació, zero | [cri]
+	no!
+
+:ale, ali: -- (les dues variants s'accepten) [nom] tot, la vida,
+l'únivers | [adj] tots, total, completa
+
+:anpa: -- [nom] sota, baix, part de sota, terra | [adj] de
+sota, inferior, baixa
+
+:ante: -- [nom] diferència | [adj] altra, diferent | [cont]
+altrament, d'altra manera | [vtr] canviar, transformar
+
+:anu: -- [conj] o
+
+:awen: -- [vntr] restar, esperar, durar | [vtr] guardar | [adj]
+restant, sobrant, que dura
+
+:e: -- [divis] indica que segueix el complement directe
+
+:en: -- [conj] i (usada per ajuntar noms)
+
+:ijo: -- [nom] cosa, afer, quelcom, objecte | [adj] de quelcom
+| [vtr] convertir en objecte
+
+:ike: -- [adj] dolent, asquerós, equivocat, maliciós, massa
+complicat, (figuratiu) malalt | [cri] merda! | [nom] negativitat,
+desgràcia, malícia | [vtr] empitjorar | [vntr] ser asquerós
+
+
+:ilo: -- [nom] eina, màquina
+
+:insa: -- [nom] interior, món interior, centre, ventre | [adj]
+interior
+
+:jaki: -- [adj] brut, vomitiu | [nom] brutícia, polució, brossa
+| [vtr] embrutar, fer polució | [cri] ecs!
+
+:jan: -- [nom] home, persona, ens, algú | [adj] humà, personal,
+d'algú | [vtr] personificar, humanitzar
+
+
+:jelo: -- [adj] groc, verd clar
+
+:jo: -- [vtr] tenir, contenir, tenir agafat | [nom] possessió
+| [kama] rebre, prendre, aconseguir
+
+:kala: -- [nom] peix, animal marí
+
+:kalama: -- [nom] so, soroll, veu | [vntr] sonar, fer soroll,
+dringar | [vtr] fer sonar, tocar (instrument)
+
+:kama: -- [vntr] venir, esdevenir, aparèixer, arribar, succeïr,
+convertir-se, començar | [nom] event, acte, casualitat, arribada, començament
+| [adj] vinent, futur | [vtr] fer venir.
+
+:kasi: -- [nom] planta, fulla (de planta), herba, arbre, fusta
+
+:ken: -- [vntr] poder, ser capaç, tenir dret | [nom] poder,
+capacitat, dret | [vtr] fer possible, donar dret, permetre | [cont] potser
+
+:kepeken: -- [vtr] utilitzar | [prep] mitjançant
+
+:kili: -- [nom] fruita, fong, verdura
+
+:kin: -- [adj] també, fins i tot (accentua les paraules anteriors a
+ella)
+
+:kiwen: -- [adj] dura, sòlida, de pedra, metàl·lica | [nom] cosa
+dura, pedra, metall, mineral, argila
+
+:ko: [nom] substància semisòlida o tova, per ex: -- pasta, crema,
+goma
+
+:kon: -- [nom] aire, vent, olor, ànima | [adj] aeri, de gas
+
+:kule: -- [nom] color, pintura | [adj] de color, multicolor |
+[vtr] colorejar, pintar
+
+:kute: -- [vtr] escoltar, sentir (per orelles) | [adj] audible,
+escoltable
+
+:kulupu: -- [nom] grup, comunitat, societat, empresa, poble |
+[adj] comú, públic, social
+
+:la: -- [divis] (entre l'adverbi de contexte o expressió, i la frase)
+
+:lape: -- [nom] son, dormir, descans | [vntr] dormir, reposar 
+| dorment, dormidera, reposat
+
+
+:laso: -- [adj] blau, blauverdós
+
+:lawa: -- [nom] cap, ment | [adj] principal, superior | [vtr]
+governar, regnar
+
+:len: -- [nom] vestit, roba
+
+:lete: -- [nom] fred | [adj] fred, gelat, sense coure | [vtr]
+refredar
+
+:li: -- [divis] (entre algun subjecte, apart de _mi_ i _sina_, i el seu verb; també s'uza per introduïr un nou verb pel mateix
+subjecte
+
+:lili: -- [adj] petit, jove, una mica, curta, baixa (d'altura), poca,
+menys | [vtr] reduïr, escurçar, enpetitir
+
+:linja: [nom] objecte llarg, prim i flexible. Ex: -- cable, cabell,
+fil
+
+:lipu: [nom] objecte pla i doblegable. Ex: -- paper, carta, billet
+
+:loje: -- [adj] roig, vermell
+
+:lon: -- [prep] estar en/al/sobre/a | [vntr] estar present, ser
+allà, ser cert, existir, estar despert
+
+:luka: -- [nom] mà, braç
+
+:lukin: -- [vtr] veure, mirar, observar, llegir | [vntr] mirar,
+estar atent | [adj] visible, visiblement
+
+:lupa: -- [nom] forat, obertura, orifici, finestra, porta
+
+:ma: -- [nom] terra, país, terreny (exterior)
+
+:mama: -- [nom] mare, pare | [adj] parental, de pare, de mare
+
+:mani: -- [nom] diners, possessió material, dòlar, capital
+
+:meli: -- [nom] femení, dona, muller, xicota, femella | [adj]
+femení, amb propietats femenines
+
+:mi: -- [nom] jo, nosaltres | [adj] meu, nostre
+
+:mije: -- [nom] home, marit, mascle | [adj] d'home, masculí
+
+:moku: -- [nom] menjar, beguda | [vtr] menjar, beure, empassar,
+consumir
+
+:moli: -- [nom] mort | [vntr] morir, ser mort | [vtr] matar
+| [adj] mort, mortal
+
+:monsi: -- [nom] esquena, darrera, cul | [adj] dorsal, del darrera
+
+:mu: -- [cri] bup! meu! muu! (crit de bèstia)
+
+
+:mun: -- [nom] lluna | [adj] llunar
+
+:musi: -- [nom] diversió, joc, distracció, art | [adj] artístic,
+divertit, distret, de joc | [vntr] jugar, divertir-se | [vtr] divertir,
+distreure
+
+
+:mute: -- [adj] moltes, molt, forces, més | [nom] quantitat,
+multitud | [vtr] fer multitud de
+
+
+:nanpa: -- [nom] número | [spec] ordinal (primer, segon, etc.)
+
+:nasa: -- [adj] boig, estúpid, borratxo, estrany | [vtr] fer
+tornar boig, fer tornar estrany
+
+:nasin: -- [nom] manera, camí, carrer, costum, pensament, sistema,
+mètode
+
+:nena: -- [nom] sobresortint, nas, muntanyeta, botó
+
+:ni: -- [adj] aquell, aquest
+
+:nimi: -- [nom] paraula, nom
+
+:noka: -- [nom] cama, cuixa, peu
+
+:o: -- [divis] (vocatiu o imperatiu) | [cri] eh! (per cridar
+l'atenció d'algú)
+
+:oko: -- [nom] ull
+
+:olin: -- [nom] amor | [adj] d'amor | [vtr] estimar (algú)
+
+:ona: -- [nom] ella, ell, això, ells | [adj] seu, seva
+
+:open: -- [vtr] obrir, encendre
+
+:pakala: -- [nom] error, accident, catàstrofe, destrucció, dany,
+trencament | [vtr] trencar, espatllar, ferir, danyar | [vntr]
+espatllar-se, trencar-se, desfer-se | [cri] merda!
+
+
+:pali: -- [nom] fet, treball, comportament, projecte | [adj]
+activa, treballadora, que funciona | [vtr] fer, construir, crear | [vntr]
+fer alguna cosa, treballar, funcionar
+
+:palisa: [nom] objecte llarg i principalment dur. Ex: -- bastó,
+branca
+
+:pana: -- [vtr] donar, posar, enviar, fer sortir, causar | [nom]
+donació, enviament, intercanvi
+
+:pi: -- [divis] de, que pertany a
+
+:pilin: -- [nom] sentiments, emoció, cor | [vntr] sentir-se,
+trobar-se (ànim, salut) | [vtr] sentir, opinar, pensar, notar, tocar, palpar
+
+:pimeja: -- [adj] negre, fosca | [nom] foscor, negre | [vtr]
+enfosquir
+
+:pini: -- [nom] final, extrem, punta | [adj] final, acabat,
+passat, fet, anterior | [vtr] acabar, tancar, apagar
+
+
+:pipi: -- [nom] insecte, aranya
+
+:poka: -- [nom] costat, vora | [adj] propera, veïna
+
+:poki: -- [nom] contenidor, caixa, bol, tassa, got
+
+:pona: -- [nom] bondat, simplesa, positivitat | [adj] bo, simple,
+positiu, amable, adient | [cri] bé! gràcies! magnífic! en ordre! | [vtr]
+millorar, arreglar
+
+:sama: -- [adj] mateix, igual, similar, semblant | [prep] com,
+semblant a
+
+:seli: -- [nom] foc, escalfor | [adj] calent, cuit | [vtr]
+escalfar, coure
+
+:selo: -- [nom] exterior, superfície, pell, closca, forma
+
+:seme: -- [spec] (paraula clau per demanar, per fer preguntes)
+
+:sewi: -- [nom] altitud, lloc superior | [adj] superior, alt,
+noble, religiós, formal
+
+:sijelo: -- [nom] cos, estat físic
+
+:sike: -- [nom] rodona, cercle, roda, esfera, bola, pilota, cicle
+| [adj] rodó, cíclic
+
+:sin: -- [adj] nou, fresc, altra, de més a més | [vtr] renovar
+
+
+:sina: -- [nom] tu | [adj] teu, teva
+
+:sinpin: -- [nom] anterior, pit, tors, cara, mur
+
+
+:sitelen: -- [nom] imatge, fotografia, dibuix | [vtr] dibuixar,
+escriure
+
+:sona: -- [nom] saber, intel·ligència, sapiència, comprensió |
+[vtr] saber, comprendre, conèixer | [vntr] saber, comprendre | [kama]
+aprendre, estudiar
+
+:soweli: -- [nom] mamífer terrestre, bèstia carinyosa
+
+:suli: -- [adj] gran, alt, llarg, adult, important | [vtr]
+engrandir, allargar | [nom] grandesa
+
+:suno: -- [nom] sol, llum
+
+:supa: [nom] superfície horitzontal. Ex: -- moble, taula, cadira, sòl
+
+:suwi: -- [nom] caramel | [adj] dolç, carinyós | [vtr] endolcir
+
+:tan: -- [prep] de, degut a, des de | [nom] origen, raó, perquè
+
+:taso: -- [adj] només, únic, sol | [conj] però
+
+:tawa: -- [prep] a, cap a, per a, fins a | [vntr] anar a, viatjar,
+moure's, marxar | [nom] moviment, transport | [adj] mòbil | [vtr] moure
+
+:telo: -- [nom] aigua, líquid, suc | [vtr] vessar, mullar, rentar
+amb aigua
+
+:tenpo: -- [nom] temps, període, moment, duració, situació
+
+:toki: -- [nom] idioma, xerrada, comunicat | [adj] parlant,
+idiomàtic, comunicant | [vtr] dir | [vntr] parlar, xerrar, comunicar |
+[cri] hola!
+
+:tomo: [nom] espai construit intern. Ekz: -- casa, habitació,
+construcció | [adj] urbà, de casa
+
+:tu: -- [adj] dos | [nom] parell, parella | [vtr] doblar,
+dividir, tallar en dos
+
+:unpa: -- [nom] sexe, acte sexual | [adj] eròtic, sexual |
+[vtr] fer sexe amb, cardar amb | [vntr] fer sexe, cardar
+
+:uta: -- [nom] boca | [adj] bucal
+
+:utala: -- [nom] conflicte, desacord, batalla, guerra, atac, disputa,
+violència física o verbal | [vtr] picar, atacar
+
+
+:walo: -- [adj] blanc, clar | [nom] blanc, cosa blanca, blanquesa,
+claretat
+
+:wan: -- [adj] un, algun | [nom] unitat, element, part, peça |
+[vtr] unir
+
+:waso: -- [nom] ocell, animal amb ales
+
+:wawa: -- [nom] energia, força, potència, vitalitat | [adj]
+enèrgic, fort, intens, potent, cert, confiat | [vtr] enfortir, vitalitzar
+
+:weka: -- [adj] llunyà, que li falta quelcom | [nom] estar lluny,
+mancança | [vtr] allunyar
+
+:wile: -- [vtr] voler, necessitar, desitjar, haver de, (sentit de
+futur) | [nom] desig, necessitat, deure, voluntat | [adj] necessari,
+obligatori, que fa falta