Init from svn.
authorviric@llimona
Thu, 18 May 2006 22:47:18 +0200
changeset 0 567300df3d12
child 1 26454555f8da
Init from svn.
Makefile
diccionari-tokipona.tex
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/Makefile	Thu May 18 22:47:18 2006 +0200
@@ -0,0 +1,30 @@
+LATEX = latex
+DVIPS = dvips
+PS2PDF = ps2pdf13
+DVIPDF = dvipdf
+
+FILE_BASE = diccionari-tokipona
+FILE_TEX = $(FILE_BASE).tex
+FILE_DVI = $(FILE_BASE).dvi
+FILE_AUX = $(FILE_BASE).aux
+FILE_LOG = $(FILE_BASE).log
+FILE_PS  = $(FILE_BASE).ps
+FILE_PDF = $(FILE_BASE).pdf
+
+
+dvi: $(FILE_TEX)
+	$(LATEX) $(FILE_TEX)
+
+ps: dvi
+	$(DVIPS) -D 600 -Z -Ppdf -o $(FILE_PS) $(FILE_DVI)
+
+pdf: ps
+	$(PS2PDF) $(FILE_PS) $(FILE_PDF)
+
+dvipdf: dvi
+	$(DVIPDF) $(FILE_DVI) $(FILE_PDF)
+
+all: dvi ps pdf
+
+clean:
+	rm $(FILE_DVI) $(FILE_PS) $(FILE_PDF) $(FILE_LOG) $(FILE_AUX)
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/diccionari-tokipona.tex	Thu May 18 22:47:18 2006 +0200
@@ -0,0 +1,396 @@
+\documentclass[a4paper,catalan,10pt]{report}
+\usepackage[latin1]{inputenc}
+\usepackage{babel}
+
+\usepackage{multicol}
+\usepackage[margin=.7cm]{geometry}
+
+\setlength{\topmargin}{-1.3cm}
+\setlength{\textheight}{27cm}
+
+\setlength{\parindent}{0cm}
+\setlength{\parskip}{1pt}
+
+%\setlength{\columnsep}{0.5cm}
+
+\newcommand{\pas}{\hspace{1mm}}
+\newcommand{\passet}{\hspace{0.5mm}}
+\newcommand{\paraula}{\textbf}
+\newcommand{\vtr}{\emph{vtr} \passet}
+\newcommand{\vntr}{\emph{vntr} \passet}
+\newcommand{\cont}{\emph{cont} \passet}
+\newcommand{\conj}{\emph{conj} \passet}
+\newcommand{\adj}{\emph{a} \passet}
+\newcommand{\spec}{\emph{spec} \passet}
+\newcommand{\nom}{\emph{n} \passet}
+\newcommand{\divis}{\emph{div} \passet}
+\newcommand{\cri}{\emph{cri} \passet}
+\newcommand{\prep}{\emph{prep} \passet}
+\newcommand{\kama}{\emph{kama} \passet}
+\newcommand{\defin}{\hspace{0.1cm}}
+\newcommand{\pipe}{\passet $|$ \passet}
+
+\begin{document}
+
+\pagestyle{empty}
+{\center
+\LARGE \textbf{Diccionari \emph{toki pona} - \emph{català}} \\
+}
+
+\begin{multicols}{4}
+\footnotesize
+
+\paraula{a} \defin \cri oh, ah, uf, bé, oi, au (expressió d'emoció)
+
+\paraula{akesi} \defin \nom bèstia repugnant, anfibi, llangardaix
+
+\paraula{ala} \defin no \pipe \adj cap \pipe \nom res, negació, zero \pipe \cri
+	no!
+
+\paraula{ale, ali} \defin (les dues variants s'accepten) \nom tot, la vida,
+l'únivers \pipe \adj tots, total, completa
+
+\paraula{anpa} \defin \nom sota, baix, part de sota, terra \pipe \adj de
+sota, inferior, baixa
+
+\paraula{ante} \defin \nom diferència \pipe \adj altra, diferent \pipe \cont
+altrament, d'altra manera \pipe \vtr canviar, transformar
+
+\paraula{anu} \defin \conj o
+
+\paraula{awen} \defin \vntr restar, esperar, durar \pipe \vtr guardar \pipe \adj
+restant, sobrant, que dura
+
+\paraula{e} \defin \divis indica que segueix el complement directe
+
+\paraula{en} \defin \conj i (usada per ajuntar noms)
+
+\paraula{ijo} \defin \nom cosa, afer, quelcom, objecte \pipe \adj de quelcom
+\pipe \vtr convertir en objecte
+
+\paraula{ike} \defin \adj dolent, asquerós, equivocat, maliciós, massa
+complicat, (figuratiu) malalt \pipe \cri merda! \pipe \nom negativitat,
+desgràcia, malícia \pipe \vtr empitjorar \pipe \vntr ser asquerós
+%vtr noci
+
+\paraula{ilo} \defin \nom eina, màquina
+
+\paraula{insa} \defin \nom interior, món interior, centre, ventre \pipe \adj
+interior
+
+\paraula{jaki} \defin \adj brut, vomitiu \pipe \nom brutícia, polució, brossa
+\pipe \vtr embrutar, fer polució \pipe \cri ecs!
+
+\paraula{jan} \defin \nom home, persona, ens, algú \pipe \adj humà, personal,
+d'algú \pipe \vtr personificar, humanitzar
+% Fallo al esperanta-vortaro (a per o)
+
+\paraula{jelo} \defin \adj groc, verd clar
+
+\paraula{jo} \defin \vtr tenir, contenir, tenir agafat \pipe \nom possessió
+\pipe \kama rebre, prendre, aconseguir
+
+\paraula{kala} \defin \nom peix, animal marí
+
+\paraula{kalama} \defin \nom so, soroll, veu \pipe \vntr sonar, fer soroll,
+dringar \pipe \vtr fer sonar, tocar (instrument)
+
+\paraula{kama} \defin \vntr venir, esdevenir, aparèixer, arribar, succeïr,
+convertir-se, començar \pipe \nom event, acte, casualitat, arribada, començament
+\pipe \adj vinent, futur \pipe \vtr fer venir.
+
+\paraula{kasi} \defin \nom planta, fulla (de planta), herba, arbre, fusta
+
+\paraula{ken} \defin \vntr poder, ser capaç, tenir dret \pipe \nom poder,
+capacitat, dret \pipe \vtr fer possible, donar dret, permetre \pipe \cont potser
+
+\paraula{kepeken} \defin \vtr utilitzar \pipe \prep mitjançant
+
+\paraula{kili} \defin \nom fruita, fong, verdura
+
+\paraula{kin} \defin \adj també, fins i tot (accentua les paraules anteriors a
+ella)
+
+\paraula{kiwen} \defin \adj dura, sòlida, de pedra, metàl·lica \pipe \nom cosa
+dura, pedra, metall, mineral, argila
+
+\paraula{ko} \defin \nom substància semisòlida o tova, per ex: pasta, crema,
+goma
+
+\paraula{kon} \defin \nom aire, vent, olor, ànima \pipe \adj aeri, de gas
+
+\paraula{kule} \defin \nom color, pintura \pipe \adj de color, multicolor \pipe
+\vtr colorejar, pintar
+
+\paraula{kute} \defin \vtr escoltar, sentir (per orelles) \pipe \adj audible,
+escoltable
+
+\paraula{kulupu} \defin \nom grup, comunitat, societat, empresa, poble \pipe
+\adj comú, públic, social
+
+\paraula{la} \defin \divis (entre l'adverbi de contexte o expressió, i la frase)
+
+\paraula{lape} \defin \nom son, dormir, descans \pipe \vntr dormir, reposar 
+\pipe dorment, dormidera, reposat
+%fallo de a
+
+\paraula{laso} \defin \adj blau, blauverdós
+
+\paraula{lawa} \defin \nom cap, ment \pipe \adj principal, superior \pipe \vtr
+governar, regnar
+
+\paraula{len} \defin \nom vestit, roba
+
+\paraula{lete} \defin \nom fred \pipe \adj fred, gelat, sense coure \pipe \vtr
+refredar
+
+\paraula{li} \defin \divis (entre algun subjecte, apart de \textbf{mi} i
+\textbf{sina}, i el seu verb; també s'uza per introduïr un nou verb pel mateix
+subjecte
+
+\paraula{lili} \defin \adj petit, jove, una mica, curta, baixa (d'altura), poca,
+menys \pipe \vtr reduïr, escurçar, enpetitir
+
+\paraula{linja} \defin \nom objecte llarg, prim i flexible. Ex: cable, cabell,
+fil
+
+\paraula{lipu} \defin \nom objecte pla i doblegable. Ex: paper, carta, billet
+
+\paraula{loje} \defin \adj roig, vermell
+
+\paraula{lon} \defin \prep estar en/al/sobre/a \pipe \vntr estar present, ser
+allà, ser cert, existir, estar despert
+
+\paraula{luka} \defin \nom mà, braç
+
+\paraula{lukin} \defin \vtr veure, mirar, observar, llegir \pipe \vntr mirar,
+estar atent \pipe \adj visible, visiblement
+
+\paraula{lupa} \defin \nom forat, obertura, orifici, finestra, porta
+
+\paraula{ma} \defin \nom terra, país, terreny (exterior)
+
+\paraula{mama} \defin \nom mare, pare \pipe \adj parental, de pare, de mare
+
+\paraula{mani} \defin \nom diners, possessió material, dòlar, capital
+
+\paraula{meli} \defin \nom femení, dona, muller, xicota, femella \pipe \adj
+femení, amb propietats femenines
+
+\paraula{mi} \defin \nom jo, nosaltres \pipe \adj meu, nostre
+
+\paraula{mije} \defin \nom home, marit, mascle \pipe \adj d'home, masculí
+
+\paraula{moku} \defin \nom menjar, beguda \pipe \vtr menjar, beure, empassar,
+consumir
+
+\paraula{moli} \defin \nom mort \pipe \vntr morir, ser mort \pipe \vtr matar
+\pipe \adj mort, mortal
+
+\paraula{monsi} \defin \nom esquena, darrera, cul \pipe \adj dorsal, del darrera
+
+\paraula{mu} \defin \cri bup! meu! muu! (crit de bèstia)
+% cxarma?
+
+\paraula{mun} \defin \nom lluna \pipe \adj llunar
+
+\paraula{musi} \defin \nom diversió, joc, distracció, art \pipe \adj artístic,
+divertit, distret, de joc \pipe \vntr jugar, divertir-se \pipe \vtr divertir,
+distreure
+% distajxo error!
+
+\paraula{mute} \defin \adj moltes, molt, forces, més \pipe \nom quantitat,
+multitud \pipe \vtr fer multitud de
+% suficient?
+
+\paraula{nanpa} \defin \nom número \pipe \spec ordinal (primer, segon, etc.)
+
+\paraula{nasa} \defin \adj boig, estúpid, borratxo, estrany \pipe \vtr fer
+tornar boig, fer tornar estrany
+
+\paraula{nasin} \defin \nom manera, camí, carrer, costum, pensament, sistema,
+mètode
+
+\paraula{nena} \defin \nom sobresortint, nas, muntanyeta, botó
+
+\paraula{ni} \defin \adj aquell, aquest
+
+\paraula{nimi} \defin \nom paraula, nom
+
+\paraula{noka} \defin \nom cama, cuixa, peu
+
+\paraula{o} \defin \divis (vocatiu o imperatiu) \pipe \cri eh! (per cridar
+l'atenció d'algú)
+
+\paraula{oko} \defin \nom ull
+
+\paraula{olin} \defin \nom amor \pipe \adj d'amor \pipe \vtr estimar (algú)
+
+\paraula{ona} \defin \nom ella, ell, això, ells \pipe \adj seu, seva
+
+\paraula{open} \defin \vtr obrir, encendre
+
+\paraula{pakala} \defin \nom error, accident, catàstrofe, destrucció, dany,
+trencament \pipe \vtr trencar, espatllar, ferir, danyar \pipe \vntr
+espatllar-se, trencar-se, desfer-se \pipe \cri merda!
+% error vntr
+
+\paraula{pali} \defin \nom fet, treball, comportament, projecte \pipe \adj
+activa, treballadora, que funciona \pipe \vtr fer, construir, crear \pipe \vntr
+fer alguna cosa, treballar, funcionar
+
+\paraula{palisa} \defin \nom objecte llarg i principalment dur. Ex: bastó,
+branca
+
+\paraula{pana} \defin \vtr donar, posar, enviar, fer sortir, causar \pipe \nom
+donació, enviament, intercanvi
+
+\paraula{pi} \defin \divis de, que pertany a
+
+\paraula{pilin} \defin \nom sentiments, emoció, cor \pipe \vntr sentir-se,
+trobar-se (ànim, salut) \pipe \vtr sentir, opinar, pensar, notar, tocar, palpar
+
+\paraula{pimeja} \defin \adj negre, fosca \pipe \nom foscor, negre \pipe \vtr
+enfosquir
+
+\paraula{pini} \defin \nom final, extrem, punta \pipe \adj final, acabat,
+passat, fet, anterior \pipe \vtr acabar, tancar, apagar
+%antauxa, i no antaux.
+
+\paraula{pipi} \defin \nom insecte, aranya
+
+\paraula{poka} \defin \nom costat, vora \pipe \adj propera, veïna
+
+\paraula{poki} \defin \nom contenidor, caixa, bol, tassa, got
+
+\paraula{pona} \defin \nom bondat, simplesa, positivitat \pipe \adj bo, simple,
+positiu, amable, adient \pipe \cri bé! gràcies! magnífic! en ordre! \pipe \vtr
+millorar, arreglar
+
+\paraula{sama} \defin \adj mateix, igual, similar, semblant \pipe \prep com,
+semblant a
+
+\paraula{seli} \defin \nom foc, escalfor \pipe \adj calent, cuit \pipe \vtr
+escalfar, coure
+
+\paraula{selo} \defin \nom exterior, superfície, pell, closca, forma
+
+\paraula{seme} \defin \spec (paraula clau per demanar, per fer preguntes)
+
+\paraula{sewi} \defin \nom altitud, lloc superior \pipe \adj superior, alt,
+noble, religiós, formal
+
+\paraula{sijelo} \defin \nom cos, estat físic
+
+\paraula{sike} \defin \nom rodona, cercle, roda, esfera, bola, pilota, cicle
+\pipe \adj rodó, cíclic
+
+\paraula{sin} \defin \adj nou, fresc, altra, de més a més \pipe \vtr renovar
+% ankoraux
+
+\paraula{sina} \defin \nom tu \pipe \adj teu, teva
+
+\paraula{sinpin} \defin \nom anterior, pit, tors, cara, mur
+% pit?
+
+\paraula{sitelen} \defin \nom imatge, fotografia, dibuix \pipe \vtr dibuixar,
+escriure
+
+\paraula{sona} \defin \nom saber, intel·ligència, sapiència, comprensió \pipe
+\vtr saber, comprendre, conèixer \pipe \vntr saber, comprendre \pipe \kama
+aprendre, estudiar
+
+\paraula{soweli} \defin \nom mamífer terrestre, bèstia carinyosa
+% què lleig
+
+\paraula{suli} \defin \adj gran, alt, llarg, adult, important \pipe \vtr
+engrandir, allargar \pipe \nom grandesa
+
+\paraula{suno} \defin \nom sol, llum
+
+\paraula{supa} \defin \nom superfície horitzontal. Ex: moble, taula, cadira, sòl
+
+\paraula{suwi} \defin \nom caramel \pipe \adj dolç, carinyós \pipe \vtr endolcir
+
+\paraula{tan} \defin \prep de, degut a, des de \pipe \nom origen, raó, perquè
+
+\paraula{taso} \defin \adj només, únic, sol \pipe \conj però
+
+\paraula{tawa} \defin \prep a, cap a, per a, fins a \pipe \vntr anar a, viatjar,
+moure's, marxar \pipe \nom moviment, transport \pipe \adj mòbil \pipe \vtr moure
+
+\paraula{telo} \defin \nom aigua, líquid, suc \pipe \vtr vessar, mullar, rentar
+amb aigua
+
+\paraula{tenpo} \defin \nom temps, període, moment, duració, situació
+
+\paraula{toki} \defin \nom idioma, xerrada, comunicat \pipe \adj parlant,
+idiomàtic, comunicant \pipe \vtr dir \pipe \vntr parlar, xerrar, comunicar \pipe
+\cri hola!
+
+\paraula{tomo} \defin \nom espai construit intern. Ekz: casa, habitació,
+construcció \pipe \adj urbà, de casa
+
+\paraula{tu} \defin \adj dos \pipe \nom parell, parella \pipe \vtr doblar,
+dividir, tallar en dos
+
+\paraula{unpa} \defin \nom sexe, acte sexual \pipe \adj eròtic, sexual \pipe
+\vtr fer sexe amb, cardar amb \pipe \vntr fer sexe, cardar
+
+\paraula{uta} \defin \nom boca \pipe \adj bucal
+
+\paraula{utala} \defin \nom conflicte, desacord, batalla, guerra, atac, disputa,
+violència física o verbal \pipe \vtr picar, atacar
+% o, no a. afegir vntr combatre?
+
+\paraula{walo} \defin \adj blanc, clar \pipe \nom blanc, cosa blanca, blanquesa,
+claretat
+
+\paraula{wan} \defin \adj un, algun \pipe \nom unitat, element, part, peça \pipe
+\vtr unir
+
+\paraula{waso} \defin \nom ocell, animal amb ales
+
+\paraula{wawa} \defin \nom energia, força, potència, vitalitat \pipe \adj
+enèrgic, fort, intens, potent, cert, confiat \pipe \vtr enfortir, vitalitzar
+
+\paraula{weka} \defin \adj llunyà, que li falta quelcom \pipe \nom estar lluny,
+mancança \pipe \vtr allunyar
+
+\paraula{wile} \defin \vtr voler, necessitar, desitjar, haver de, (sentit de
+futur) \pipe \nom desig, necessitat, deure, voluntat \pipe \adj necessari,
+obligatori, que fa falta
+
+
+
+
+\vspace{3pt}
+
+\textbf{\large Llegenda}
+
+\vspace{2pt}
+\nom Nom
+
+\adj Adjectiu
+
+\vtr Verb transitiu
+
+\vntr Verb intransitiu
+
+\conj Conjució
+
+\spec Paraula especial
+
+\divis Divisor 
+
+\cont Modificador de contexte (\textbf{la})
+
+\kama Combinació amb \textbf{kama}
+
+\prep Preposició
+
+\cri Crit
+
+
+\end{multicols}
+\end{document}