Init from svn. default tip
authorviric@llimona
Thu, 18 May 2006 23:00:19 +0200
changeset 0 66cea237d6e8
Init from svn.
README
get-phones.php
index.html
update-phones.php
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/README	Thu May 18 23:00:19 2006 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+PHONESDB
+
+És un simple interface web a una base de dades de telèfons. Només permet apuntar
+el nom, el telèfon i una descripció. No hi poden haver telèfons duplicats.
+
+El camp de cerca del nom es busca a la columna nom i descripció alhora.
+
+--
+Lluís Batlle i Rossell
+lluisbatlle@vicerveza.homeunix.net
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/get-phones.php	Thu May 18 23:00:19 2006 +0200
@@ -0,0 +1,49 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
+<html>
+<head>
+	<title>Consulta de telèfons: Resultats de la cerca</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body>
+
+<h1 align=center>Agenda de telèfons</h1>
+<h2>Resultat de la cerca</h2>
+
+<p>Resultats a la base de dades <STRONG>
+<?php
+	switch($_POST["db_selected"])
+	{
+		case "phones": echo "Telèfons del Mòbil"; break;
+		case "phones_olot": echo "Telèfons d'Olot"; break;
+	}
+?> </STRONG>: </p>
+
+<TABLE BORDER=1>
+<TR>
+	<TH>Nom
+	<TH>Telèfon
+	<TH>Descripció
+
+<?php
+	$connexio = mysql_connect("localhost", "viric_consultant", "potato");
+	mysql_select_db("viric",$connexio);
+	$resultat = mysql_query("SELECT * FROM " . $_POST["db_selected"] . " WHERE (nom LIKE '%" . $_POST["nom"] . "%' OR descripcio LIKE '%" .$_POST["nom"] . "%') AND telefon LIKE '%" . $_POST["telefon"] . "%' ORDER BY nom", $connexio);
+
+	while ($fila = mysql_fetch_row($resultat))
+	{
+		printf("<tr>\n\t<td><A HREF=\"update-phones.php?id=%s&amp;db_selected=%s\">%s</A>\n\t<td>%s\n\t<td>%s\n",
+			$fila[1], $_POST["db_selected"], $fila[0], $fila[1], $fila[2]);
+	}
+
+?>
+</TABLE>
+
+<BR>
+<A HREF="update-phones">Afegir entrada</A>
+
+<BR>
+<A HREF="index">Tornar a consultar telèfons</A>
+
+</body>
+</html>
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/index.html	Thu May 18 23:00:19 2006 +0200
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
+<html>
+<head>
+	<title>Consulta de telèfons</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body>
+
+<h1 align=center>Agenda de telèfons</h1>
+<h2>Cerca</h2>
+
+<p>Emplena el camp pel que vulguis cercar. </p>
+
+<form action="get-phones" method="POST">
+
+<TABLE BORDER=0>
+<TR>
+	<TH>Nom:
+	<TD><input type="text" name="nom">
+	<TH>Base de dades:
+	<TD> <select name=db_selected>
+		<option value="phones">Telèfons del mòbil
+		<option value="phones_olot">Telèfons d'Olot
+		</select>
+<TR>
+	<TH>Telèfon:
+	<TD><input type="text" name="telefon">
+	<TD>
+	<TD>
+<TR>
+	<TD COLSPAN=4> <input type="submit" value="Cercar">
+</TABLE>
+
+</form>
+
+<BR>
+<A HREF="update-phones">Afegir entrada</A>
+
+</body>
+</html>
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/update-phones.php	Thu May 18 23:00:19 2006 +0200
@@ -0,0 +1,300 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
+<html>
+<head>
+	<title>Edició de l'agenda</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body>
+
+
+<?php
+
+if (!$_POST["update"] && !$_POST["delete"] && !$_POST["deletesure"])
+{
+
+?>
+
+
+<form action="update-phones" method="post">
+
+<?php
+	if ($_GET["id"] && $_GET["db_selected"])
+	{
+	?>
+		<h1 align=center>Agenda de telèfons</h1>
+		<h2>Actualització d'entrada de l'agenda</h2>
+		<p> Actualitzant base de dades
+<?php
+		switch($_GET["db_selected"])
+		{
+			case "phones": echo "<STRONG>Telèfons del Mòbil</STRONG>"; break;
+			case "phones_olot": echo "<STRONG>Telèfons d'Olot</STRONG>"; break;
+		}
+		$connexio = mysql_connect("localhost", "viric_consultant", "potato");
+		mysql_select_db("viric",$connexio);
+		$resultat = mysql_query("SELECT * FROM " . $_GET["db_selected"] . " WHERE telefon='" . $_GET["id"] . "'", $connexio);
+?>
+: </p>
+<p> Dades inicials: </p>
+<TABLE BORDER=0>
+<TR>
+	<TH>Nom:
+	<TD><?php echo mysql_result($resultat, 0, "nom"); ?>
+<TR>
+	<TH>Telèfon:
+	<TD><?php echo mysql_result($resultat, 0, "telefon"); ?>
+<TR>
+	<TH>Descripció:
+	<TD><?php echo mysql_result($resultat, 0, "descripcio"); ?>
+</TABLE>
+
+<input type=hidden name="id" value="<?php echo $_GET["id"] ?>">
+<input type=hidden name="db_selected" value="<?php echo $_GET["db_selected"] ?>">
+<input type=hidden name=oldnom value="<?php echo mysql_result($resultat, 0, "nom"); ?>">
+<input type=hidden name=oldtelefon value="<?php echo mysql_result($resultat, 0, "telefon"); ?>">
+<input type=hidden name=olddescripcio value="<?php echo mysql_result($resultat, 0, "descripcio"); ?>">
+<?php
+		mysql_close($connexio);
+	}
+	else
+	{
+	?>
+		<h1 align=center>Agenda de telèfons</h1>
+		<h2>Inserció d'entrada de l'agenda</h2>
+
+		<p> Insertant entrada a la base de dades
+		<select name="db_selected">
+		<option value="phones">Telèfons del Mòbil
+		<option value="phones_olot">Telèfons d'Olot
+		</select> : </p>
+	<?php
+	}
+	?>
+
+
+<p>Introdueix el password que et permet modificar coses de la base de dades:</p>
+<TABLE BORDER=0>
+<TR>
+	<TH>Password:
+	<TD><input type="password" name="pw" size=15 maxlength=15>
+</TABLE>
+
+
+<p>Dades de l'entrada a l'agenda: </p>
+
+
+
+<?php
+
+	// Fem la query a la base de dades per consulta
+	$connexio = mysql_connect("localhost", "viric_consultant", "potato");
+	mysql_select_db("viric",$connexio);
+	$resultat = mysql_query("SELECT * FROM " . $_GET["db_selected"] . " WHERE telefon='" . $_GET["id"] . "'", $connexio);
+?>
+
+
+
+<TABLE BORDER=0>
+<TR>
+	<TH>Nom:
+	<TD><input type="text" name="nom" size=30 maxlength=30 value="<?php
+	if ($_GET["id"])
+		echo mysql_result($resultat, 0, "nom");
+	?>">
+<TR>
+	<TH>Telèfon:
+	<TD><input type="text" name="telefon" size=10 maxlength=30 value="<?php
+	if ($_GET["id"])
+		echo mysql_result($resultat, 0, "telefon");
+	?>">
+<TR>
+	<TH>Descripció:
+	<TD><input type="text" name="descripcio" size=60 value="<?php
+	if ($_GET["id"])
+		echo mysql_result($resultat, 0, "descripcio");
+	?>">
+</TABLE>
+
+	<?php
+	if ($_GET["id"])
+	{
+	?>
+		<input type="submit" name=update value="Actualitzar">
+		<input type="submit" name=delete value="Eliminar">
+	<?php
+	}
+	else
+	{
+	?>
+		<input type="submit" name=update value="Afegir">
+	<?php
+	}
+	?>
+
+
+</form>
+
+
+<?php
+}
+else if ($_POST["update"])
+{
+	$connexio = mysql_connect("localhost", "viric", $_POST["pw"]);
+	if (mysql_select_db("viric",$connexio))
+	{
+		if($_POST["id"])
+		{
+			$resultat = mysql_query("UPDATE " . $_POST["db_selected"] . " SET nom='" . $_POST["nom"] . "',telefon='" . $_POST["telefon"] . "',descripcio='". $_POST["descripcio"] . "' WHERE telefon='" . $_POST["id"] . "'" , $connexio);
+			
+			if ($resultat)
+			{
+			?>
+				<p> Actualització efectuada correctament! </p>
+
+				<p> Dades: </p>
+				<TABLE BORDER=0>
+				<TR>
+					<TH>Nom:
+					<TD><?php echo $_POST["nom"] ?>
+				<TR>
+					<TH>Telèfon:
+					<TD><?php echo $_POST["telefon"] ?>
+				<TR>
+					<TH>Descripció:
+					<TD><?php echo $_POST["descripcio"] ?>
+				</TABLE>
+				
+			<?php
+			}
+			else
+			{
+			?>
+				<p> <STRONG>ERROR:</STRONG> Error al actualitzar les dades! </p>
+			<?php
+				echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
+			}
+		}
+		else
+		{
+			$resultat = mysql_query("INSERT INTO " . $_POST["db_selected"] . " (nom,telefon,descripcio) VALUES('" . $_POST["nom"] . "','" . $_POST["telefon"] . "','". $_POST["descripcio"] . "')" , $connexio);
+			
+			if ($resultat)
+			{
+			?>
+				<p> Inserció efectuada correctament! </p>
+
+				<p> Dades: </p>
+				<TABLE BORDER=0>
+				<TR>
+					<TH>Nom:
+					<TD><?php echo $_POST["nom"] ?>
+				<TR>
+					<TH>Telèfon:
+					<TD><?php echo $_POST["telefon"] ?>
+				<TR>
+					<TH>Descripció:
+					<TD><?php echo $_POST["descripcio"] ?>
+				</TABLE>
+
+			<?php
+			}
+			else
+			{
+			?>
+				<p> <STRONG>ERROR:</STRONG> Error al insertar les dades! </p>
+			<?php
+				echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
+			}
+		}
+
+	}
+	else
+	{
+	?>
+		<p> <STRONG>ERROR:</STRONG> No s'ha pogut connectar a la base de dades!
+		Segurament degut a una contrassenya incorrecta. </p>
+	<?php
+			echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
+	}
+
+	?>
+	<BR>
+	<A HREF="index">Tornar a consultar telèfons</A>
+
+	<?php
+}
+else if ($_POST["delete"])
+{
+	?>
+<p> Estàs segur que vols eliminar l'entrada? </p>
+
+<TABLE BORDER=0>
+<TR>
+	<TH>Nom:
+	<TD><?php echo $_POST["oldnom"] ?>
+<TR>
+	<TH>Telèfon:
+	<TD><?php echo $_POST["oldtelefon"] ?>
+<TR>
+	<TH>Descripció:
+	<TD><?php echo $_POST["olddescripcio"] ?>
+</TABLE>
+
+
+<form action="update-phones" method=post>
+<p>Torna a introduir el password que et permet modificar coses de 
+la base de dades:</p>
+<TABLE BORDER=0>
+<TR>
+	<TH>Password:
+	<TD><input type="password" name="pw" size=15 maxlength=15>
+</TABLE>
+
+<BR>
+<input type=hidden name=id value="<?php echo $_POST["oldtelefon"] ?>">
+<input type=hidden name=db_selected value="<?php echo $_POST["db_selected"] ?>">
+<input type="submit" name="deletesure" value="Eliminar Segur">
+</form>
+<?php
+}
+else if ($_POST["deletesure"])
+{
+	$connexio = mysql_connect("localhost", "viric", $_POST["pw"]);
+	if (mysql_select_db("viric",$connexio))
+	{
+		$resultat = mysql_query("DELETE FROM " . $_POST["db_selected"] . " WHERE telefon='" . $_POST["id"] ."'", $connexio);
+		
+		if ($resultat && mysql_affected_rows()==1)
+		{
+?>
+<P><STRONG>Entrada eliminada! </STRONG></p>
+<BR>
+<A HREF="index">Tornar a consultar telèfons</A>
+<?php
+		}
+		else
+		{
+?>
+<p> <STRONG>ERROR:</STRONG> No s'ha pogut eliminar l'entrada! </p>
+<BR>
+<A HREF="index">Tornar a consultar telèfons</A>
+<?php
+			echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
+		}
+	}
+	else
+	{
+	?>
+		<p> <STRONG>ERROR:</STRONG> No s'ha pogut connectar a la base de dades!
+		Segurament degut a una contrassenya incorrecta. </p>
+	<?php
+			echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
+	}
+
+}
+?>
+
+
+</body>
+</html>